Khedira về lại Bundesliga

Khedira về lại Bundesliga

“Chúng tôi đang trao đổi với Khedira. Vẫn cần làm rõ một số vấn đề”, ông Carsten Schmidt, CEO của He