duy mạnh treo giò mấy trận

duy mạnh treo giò mấy trận

Chờ đợi g vo những thay đổi của ĐT Việt Nam?【duy mạnh treo giò mấy trận】:Không thể có lực lượng mạnh